Kappsegling

Klassregler

2004 - Klassregler för Cumulus

Avdelning A - Allmänna regler

A.1 FÖRKORTNINGAR OCH DEFINITIONER

A.1.1 SSF Svenska Seglarförbundet
NKF Nationella KlassFörbundet: Svenska Cumulusförbundet
RSR Redskapsreglerna
KSR Kappseglingsreglerna
A.1.2 Ordet ”skall” är tvingande och ordet ”får” är tillåtande.
A.2 MYNDIGHET OCH ANSVAR
A.2.1 Klassens nationella myndighet är SSF som skall samarbeta med NKF i alla frågor som rör de här
klassreglerna.
A.2.1 Varken SSF, NKF eller en förbundsmätman skall ha något rättsligt ansvar med utgångspunkt i de här
klassreglerna.
A.3 ISAF:S REGLER
A.3.1 De här klassreglerna skall läsas tillsammans med RSR, och mått skall tas i enlighet med dem om inte annat
anges. När en term används i sin definierade betydelse är den skriven i fet stil.
A.4 ÄNDRINGAR I KLASSREGLERNA
A.4.1 Ändringar i de här klassreglerna skall föreslås av NKF och godkännas av SSF.
A.4.2 NKF skall föreslå regeländring på anmodan av SSF.
A.5 TOLKNINGAR AV KLASSREGLERNA
A.5.1 Tolkningar av de här klassreglerna skall göras av NKF som snarast möjligt skall informera SSF om
tolkningen.
A.6 SEGELNUMMER
A.6.1 Segelnummer skall överensstämma med båtens tillverkningsnummer.

Avdelning B - Godkännande av båt

 

B.1 MÄTBREV
B.1.1 Mätbrev utfärdas inte.
B.2 KONTROLL
B.2.1 All mätning skall utföras enligt RSR eller med jämförande kontrollmätning i överensstämmelse med B.2.2.
B.2.2 JÄMFÖRANDE KONTROLLMÄTNING
Följande procedur får användas om de här klassreglerna inte anger något annat för den del som skall
kontrolleras: Minst två referensbåtar skall tas ut genom lottning. Delen mäts på den båt som skall
kontrolleras och referensbåtarna med identiska mätmetoder. Om någon uppmätt dimension på den båt som
kontrolleras inte ligger inom det intervall som bildas av referensbåtarna skall ärendet överlämnas till NKF
som ska avgöra fallet.

Avdelning C – Villkor vid tävling

C.1 BÅT

C.1.1 DIMENSIONER
maximum
Djupgående ………………………………………………………………………………………….. 1670 mm
C.1.2 VIKTER
minimum
Båtens vikt i torrt tillstånd……………………………………………………………………………3650 kg
C.1.3 KORREKTIONSVIKTER
Eventuella korrektionsvikter skall fästas permanent till däckets undersida.
C.2 RIGG
C.2.1 DIMENSIONER
minimum maximum
Förtriangelbas……………………………………………………………………………………………………. ….. 3300 mm
Förtriangelhöjd (mätt från överkant mastfundament)…………………………………………………. …. 10391 mm
C.3 SEGEL
C.3.1 BEGRÄNSNINGAR
Inte fler än ett storsegel, tre fockar, tre genua och en spinnaker får användas under en tävling förutom när ett
segel har förlorats eller skadats så mycket att det inte kan lagas. Sådant utbyte får endast göras med
seglingsnämndens godkännande.
C.3.2 IGENKÄNNINGSTECKEN
Segelnummer skall överensstämma med KSR.
C.4 UTRUSTNING
C.4.1 OBLIGATORISK
(a) Två ankare med en sammanlagd vikt av minst 20 kg
(b) Två ankarlinor om vardera 30 meters längd
(c) Två 12 V blyackumulatorer med en kapacitet om minst 60 Ah vardera placerade enl. ritning 6
(d) Lanternor godkända för färd på internationellt vatten
(e) Kompass
(f) Minst en handdriven länspump
(g) 2 bogserlinor/förtöjningstampar, längd minst 15 m vardera, diameter minst 12 mm.
(h) Flytplagg till varje besättningsmedlem
(i) brandsläckare
(j) Färskvattentank rymmande minst 65 liter med placering enl. ritning 6
(k) Bränsletank rymmande minst 30 liter med placering enl. ritning 6.
C.5 MEDLEMSKAP
C.5.1 Då Cumulus kappseglar i en egen klass skall ägaren eller ägarens representant ska vara medlem i NKF.
C.6 REKLAM
C.6.1 Reklam är tillåten enligt KSR, Appendix 1, kategori C.

Avdelning D – Skrov

D.1 ALLMÄNT

D.1.1 MÄTNING
Mätning skall utföras i enlighet med RSR eller med jämförande kontrollmätning i enlighet med B.2.2.
D.2 SKROVSKAL
D.2.1 UPPBYGGNAD
Skrovskalet skall vara byggt i av NKF godkänd form.
D.2.2 MATERIAL
Glasfiberarmerad polyester.
D.3 DÄCK
D.3 UPPBYGGNAD
Däcket skall vara byggt i av NKF godkänd form
D.3.1 MATERIAL
Glasfiberarmerad polyester med balsaträ eller Divinycell (motsvarande) som distansmaterial.
D.4 SKROV
D.4.1 DIMENSIONER
minimum maximum
Skrovets längd …………………………………………………………………………………………….. ….. 8630 mm
Skrovets bredd vid språnglinjen………………………………………………………. 2845 mm
D.4.2 SKOTT OCH SKROVFÖRSTÄRKNINGAR
Skott och skrovförstärkningar ska finnas i enlighet med konstruktörens konstruktions- och
byggnadsritningar.
D.4.3 BESLAG
Obligatoriska
Båten skall vara försedd med minst den utrustning, ex.vis pulpit, pushpit, mantåg, förtöjningsknapar,
badstege, grabbräcken, som skall finnas på båten enligt fabrikantens grundstandard.
D.5 INREDNING
D.5.1 OBLIGATORISK
(a) Förpik med 2 kojer
(b) Toalettutrymme med toalettstol och handfat
(c) Garderob
(d) Salong med sittplatser för 6 personer
(e) Pentry med spis, diskho och kylbox
(f) Skåp under skarndäck i salongen
(g) Stickkoj i aktern om styrbord.
D.6 MOTOR
D.6.1 OBLIGATORISK
Inombordsmotor på minst 6,6 kW ( 9 hk) placerad i utrymmet under pentryt-sittbrunnen.
I de fall en annan och lättare motor än Yanmar YSM 12 är monterad i båten skall korrektionsvikter
om hälften av viktskillnaden placeras akter om motorn i utrymmet under segelstuvens durk

Avdelning E – Skrovbihang

 

E.1 KÖL
E.1.1 UPPBYGGNAD
Kölen skall tillverkas i av NKF godkänd form.
E.1.1 MATERIAL
Kölen skall vara av järn.
E.1.2 VIKT
minimum maximum
Köl ……………………………………………………………………………………………………….. 1230 kg ……. 1290 kg
E.2 RODER OCH RORKULT
E.2.1 UPPBYGGNAD
(a) Rodret skall vara tillverkat i av NKF godkänd form.
E.2.2 MATERIAL
(a) Rodret skall vara tillverkat av glasfiberarmerad polyester och får vara fyllt med av NKF godkänt
fyllnadsmaterial.
E.2.3 DIMENSIONER
Enligt ritning nr 4.

Avdelning F – Rigg

 

F.1 MAST
F.1.1 KONSTRUKTION
Rundhultet skall ha samma tvärsnittsform över hela sin längd. Likrännan skall vara ett med rundhultets
sektion.
F.1.2 MATERIAL
Rundhultet skall vara av aluminiumlegering. Det får vara eloxerat.
F.1.3 DIMENSIONER
minimum maximum
Mastsektionens längd ………………………………………………………………………………….160 mm…….. 167 mm
Mastsektionens bredd………………………………………………………………………………….116 mm…….. 120 mm
Mätbandsbredd …………………………………………………………………………………………20 mm
Avstånd mellan mastmätband……………………………………………………………………………….. …. 10700 mm
Avstånd mellan nedre mätbandets överkant och undersida
spinnakerfall då detta är utsträckt vinkelrätt mot rundhultet ………………………………………… …… 9560 mm
F.2 BOM
F.2.1 KONSTRUKTION
Rundhultet skall ha samma tvärsnittsform över hela sin längd. Likrännan skall vara ett med rundhultets
sektion.
F.2.2 MATERIAL
Rundhultet skall vara av aluminiumlegering. Det får vara eloxerat.

F.2.3 DIMENSIONER
minimum maximum
Mätbandsbredd ……………………………………………………………………………………….. 20 mm
Mätbandsavstånd ……………………………………………………………………………………………… ….. 3000 mm
F.3 SPINNAKERBOM
F.3.1 MATERIAL
Rundhultet skall vara av aluminiumlegering. Det får vara eloxerat.
F.3.2 DIMENSIONER
minimum maximum
Spinnakerbomslängd ………………………………………………………………………………………….. ….. 3300 mm
F.4 STÅENDE RIGG
F.4.1 OBLIGATORISK
(a) 1 förstag, diam. 6mm
(b) 2 toppvant, diam. 7 mm
(c) 2 undervant, diam. 7 mm
(d) 1 akterstag, diam. 5 mm.
F.4.2 MATERIAL
Rostfri 19-trådig vajer.

Avdelning G – Segel

 

G.1 MÄTNING
Mätning skall utföras i enlighet med RSR.
G.2 CERTIFIERING
G.2.1 Segel ska överensstämma med de klassregler som gällde vid inmätningen.
G.2.2 Förbundsmätmannen skall certifiera storsegel och försegel vid halshornet och spinnakrar vid fallhornet
och skall signera godkännandemarkeringen samt datera den med datum för inmätning.
G.2.3 Segelmakare med av SSF utfärdad certifieringslicens får certifiera egentillverkade segel och jämställs härvid
med en förbundsmätman.
G.3 STORSEGEL
G.3.1 IDENTIFIKATION
(a) Klassmärket är röd fyruddig stjärna delvis täckande svart fyruddig stjärna med ca. mått och
proportioner enligt figur.


G.3.2 UPPBYGGNAD
(a) Uppbyggnaden skall vara fri
(b) Seglets huvuddel skall endast bestå av samma typ av vävd duk eller laminerad duk
(c) Seglet skall ha 4 lattfickor
(d) Följande är tillåtet: sömnad, lim, tejp, likrep, hornringar, fallhornsskädda med fästanordning,
Cunninghamögla/-talja, lattfickeförstärkning, elastiskt band för lattfickor, ändbeslag för lattfickor,
mast- och bomtravare, snörplinor med justeranordningar, fönster, kontrastband, segelmakarmärke,
mätdekal, segelknapp, skvallertrådar.
G.3.3 DIMENSIONER
minimum maximum
Halvbredd ………………………………………………………………………………………………………… …… 2090 mm
Trekvartsbredd …………………………………………………………………………………………………. …… 1270 mm
G.4 FÖRSEGEL
G 4.1 GENUA
G.4.1.1 UPPBYGGNAD
(a) Uppbyggnaden skall vara fri
(b) Seglets huvuddel skall endast bestå av samma typ av vävd eller laminerad duk
(c) Följande är tillåtet: sömnad, lim, tejp, likrep, hornringar, hakar, snörplinor med justeranordningar,
fönster, segelmakarmärke, kontrastband, royaltybevis, segelknapp, skvallertrådar, mätdekal.
500 mm

G.4.1.2 DIMENSIONER
minimum maximum
Förlikslängd ……………………………………………………………………………………………………… … 10700 mm
Förliksperpendikel …………………………………………………………………………………………….. …… 4950 mm
G 4.2 FOCK
G.4.2.1 UPPBYGGNAD
(a) Uppbyggnaden skall vara fri
(b) Seglets huvuddel skall endast bestå av samma typ av vävd eller laminerad duk
(c) Seglet får ha högst 3 lattfickor
(d) Följande är tillåtet: sömnad, lim, tejp, likrep, hornringar, hakar, elastiskt band för lattfickor,
lattfickeförstärkning, ändbeslag för lattfickor, snörplinor med justeranordningar, fönster,
segelmakarmärke, kontrastband, royaltybevis, segelknapp, skvallertrådar, mätdekal.
G.4.2.2 DIMENSIONER
minimum maximum
Förlikslängd ……………………………………………………………………………………………………… … 10700 mm
Förliksperpendikel …………………………………………………………………………………………….. …… 3500 mm
G.5 SPINNAKER
G.5.1 UPPBYGGNAD
(a) Uppbyggnaden ska vara fri.
(b) Seglets huvuddel ska endast bestå av samma typ av vävd eller laminerad duk
(c) Följande är tillåtet: sömnad, lim, tejp, hornringar, ringar för nedhalslinor, segelmakarmärke,
kontrastband, royaltybevis, segelknapp, skvallertrådar, mätdekal.
G.5.2 DIMENSIONER
minimum maximum
Stående liks längd ……………………………………………………………………………………………… … 10640 mm
Halvbredd ………………………………………………………………………………………………………… ….. 5940 mm
Underlikslängd ……………………………………………………………………………………………….. …….. 5940 mm

Avdelning H – Ritningar

 

H.1 OFFICIELLA RITNINGAR

H.1.1 Nr 1: Linjeritning april 1978
H.1.2 Nr 2: Spantruta september 1977
H.1.3 Nr 3: Kölritning april 1977
H.1.4 Nr 4: Roderritning november 1977
H.1.5 Nr 5 Riggritning april 1978
H.1.6 Nr 6 Principritning inredning april 1985
Gäller från: 2004-03-01