Om förbundet

Förändring för medlemskap i Svenska Cumulusförbundet (15/3-2014)

Bakgrund:

Tidigare fanns två lokala föreningar formade runt segelbåten Cumulus, nämligen Cumulus Väst med huvudsaklig verksam på västkusten och Cumulusklubben med huvudsaklig verksamhet på ostkusten. Verksamheten i dessa föreningar finansieras genom årliga medlemsintäkter och idellt arbete.

För att få en samlande funktion och ett gränssnitt mot Svenska Seglarförbundet (SSF) har Svenska Cumulusförbundet skapats. Syftet med Svenska Cumulusförbundet är därmed inte att ta in intäkter eller förfoga över några ekonomiska medel utan enbart för att administrera ett medlemskap i SSF gentemot de underklubbar som vill bidra och medverka i denna organisation. Genom detta medlemskap administrerar därmed Svenska Cumulusförbundet klassbestämmelserna och kappseglandet med segelbåten Cumulus.

De två lokala klubbarna Cumulus Väst och Cumulusklubben har under många år haft en skriftlig överenskommelse om att dela på årsavgiften för Svenska Cumulusförbundets medlemskap i SSF. Delningen skulle ske genom att de två klubbarna betalade medlemsavgiften vartannat år. Skälet till överenskommelsen beror enligt ovan på att Svenska Cumulusförbundet enbart är ett övergripande gränssnitt och språkrör mot SSF, för de lokala underklubbarna.

Nu har dock Cumulusklubben valt att bryta detta samarbete genom att inte fullgöra sin del av överenskommelsen och betala in årsavgiften för de år man har och har haft det ekonomiska ansvaret. Detta har i sin tur fått till följd att SSF skickat betalningspåminnelser till Cumulusförbundet.

I detta läge har Cumulus Väst valt att även betala Cumulusklubbens del av medlemsavgiften. Skälet till detta är i första hand att en utebliven betalning i praktiken innebär ett direkt utträde som medlem ur SSF. I andra hand bör man mer seriöst tänka igenom fördelar och nackdelar innan man bestämmer sig för ett eventuellt utträde. Man bör också på ett mer seriöst sätt meddela ett utträde till SSF än att helt sonika inte betala årsavgiften.

Nu har styrelsen inom Cumulus Väst enigt bestämt att fortsätta medlemskapet i Svenska Seglarförbundet och avser därmed att ta över det totala ekonomiska ansvaret genom att hädanefter betala in och stå för årsavgiften varje år.

Förändring för medlemskap i Svenska Cumulusförbundet:

Med ovan som bakgrund gäller nu följande:

 • Endast Cumulusseglare som är medlemmar i Cumulusförbundet är nu anslutna till Svenska seglarförbundet och har rätt att delta i sanktionerade mästerskapsseglingar som t ex klassmästerskap.
 • Cumulusseglare som är medlemmar i Cumulusförbundet bidrar och stöder svensk segling genom att Cumulusförbundet betalar en årsavgift till Svenska Seglarförbundet. 
 • Tack vare vårt medlemskap i Seglarförbundet är Cumulus en erkänd och respekterad klassbåt.
 • Vi har egna klassregler som finns hos Seglarförbundet och som gäller före SRS-reglerna.
 • Har rätt att segla t ex Klassmästerskap.
 • Ett eget klassförbund höjer status och andrahandsvärdet på vår båt.
 • Klassreglerna håller båten ”ren” från div SRS-anpassningar.

Vi stödjer svensk segling genom vårt medlemskap i Svenska Seglarförbundet som arbetar och utvecklar:

 • SRS-administration
 • Hantering av kappseglingsregler inkl översättning/publicering, etc.
 • Ungdomssatsningar
 • OS-/elitsatsningar
 • Representerar svensk segling i Internationella seglarförbundet.